START2021-08-29T19:46:44+00:00

O NAS

Instytut Doskonałości Strategicznej Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem akademickim, świadczącym profesjonalne usługi konsultingowo-szkoleniowe ukierunkowane na doskonalenie organizacyjne i wspieranie procesów zarządzania w jednostkach administracji publicznej i w biznesie.

MISJA
MISJA
Zapewniając zgodne ze standardami wsparcie organizacyjne,
pomagamy naszym klientom w osiąganiu doskonałości.
WIZJA
WIZJA
Będąc społecznie odpowiedzialną firmą,
świadczącą profesjonalne i innowacyjne usługi doradcze oraz szkoleniowe,
budujemy trwałe podstawy rozwoju naszych klientów.
WARTOŚCI
WARTOŚCI

Kształtując długookresowe relacje z naszymi klientami wierzymy, że:
- sukces naszych klientów jest naszym sukcesem;
- podstawą długookresowej przewagi konkurencyjnej jest zaufanie;
- doskonałość wymaga ciągłych zmian;
- innowacyjność rozwiązań musi być powiązana z odpowiedzialnością za wyniki.

Standardy świadczonych usług

Zobacz certyfikat

W związku z dbałością o najwyższą jakość szkoleń i profesjonalizm oferowanych usług doradczych od 27 lutego 2019 roku w naszej firmie obowiązują certyfikowane procedury realizacji usług szkoleniowych według Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

O NAS

Instytut Doskonałości Strategicznej Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem akademickim, świadczącym profesjonalne usługi konsultingowo-szkoleniowe ukierunkowane na doskonalenie organizacyjne i wspieranie procesów zarządzania w jednostkach administracji publicznej i w biznesie.

MISJA

Zapewniając zgodne ze światowymi standardami wsparcie organizacyjne, pomagamy naszym klientom w osiąganiu doskonałości.

WIZJA

Będąc społecznie odpowiedzialną firmą, świadczącą profesjonalne i innowacyjne usługi doradcze oraz szkoleniowe,
budujemy trwałe podstawy rozwoju naszych klientów.

WARTOŚCI

Kształtując długookresowe relacje z naszymi klientami wierzymy, że:

 • sukces naszych klientów jest naszym sukcesem;
 • podstawą długookresowej przewagi konkurencyjnej jest zaufanie;
 • doskonałość wymaga ciągłych zmian;
 • innowacyjność rozwiązań musi być powiązana z odpowiedzialnością za wyniki.

NASZ ZESPÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI


NASZ ZESPÓŁ ZAŁOŻYCIELSKI

Wyślij email
 • Doktor habilitowany nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w zakresie kształtowania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, transferu i absorpcji technologii, innowacji oraz wiedzy, zarządzania procesami i zarządzania działalnością usługową, budowania relacji i kreowania wizerunku organizacji.

 • Członek European Academy of Management, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Towarzystwa Naukowego Współczesnego Zarządzania w Krakowie, Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce SOOIPP, a także prowadzonego przez Uniwersytet St. Gallen w Szwajcarii międzynarodowego konsorcjum badawczego realizującego projekt Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey GUESSS oraz konsorcjum Sieć Edukacyjna Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • Odbył staże naukowe, badawcze i zawodowe w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i na Litwie.

 • Uczestniczył – pełniąc również funkcję kierownika – w wielu projektach naukowo-badawczych, konsultingowych i szkoleniowych zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także organizacje komercyjne, instytucje okołobiznesowe i władze samorządowe.

 • Ekspert w instytucjach okołobiznesowych dokonujący ocen innowacyjnych przedsięwzięć i projektów badawczo-rozwojowych.

 • Konsultant biznesowy w zakresie zarządzania procesami i innowacjami, budowania i implementowania strategii, kształtowania modeli biznesowych oraz kreowania systemów zarządzania.

 • Przez wiele lat pełnił funkcje menedżerskie w strukturach sprzedażowych korporacji finansowych, w tym TUiR Warta SA, TUnaŻ Warta SA, PTE Dom SA.

Wyślij email
 • Profesor nauk ekonomicznych.

 • Kierownik Katedry Zarzadzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 • Członek Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN.

 • Redaktor Naczelny Acta Universitatis Nicolai Copernici – Zarzadzanie.

 • Doświadczenie w zarządzaniu innowacyjnością przedsiębiorstw oraz wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego.

 • Autor ponad 100 publikacji i monografii naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Wyślij email
 • Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 • Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Przewodniczący Rady Programowej Przeglądu Organizacji.

 • Dwudziestodwuletnie doświadczenie w doskonaleniu struktur organizacyjnych, projektowaniu systemów zarządzania procesami oraz wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego.

 • Udział w ponad 160 projektach doradczych w zakresie doskonalenia organizacji.

 • Autor ponad 200 publikacji i monografii naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.


OFERTA

MODELE

AUDYTY

MODELE

DORADZTWO

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA

EKSPERTYZY

MODELE

BADANIA

MODELE

ANALIZY

MODELE

SZKOLENIA
WDROŻENIA

MODELE

MODELE
BIZNESOWE

PROJEKTY WDROŻENIOWE

STRATEGIE

RAPORTY

RAPORTY

PROGRAMY
DZIAŁANIA

PROGRAMY DZIAŁANIA

SYSTEMOWE
ROZWIĄZANIA

PROJEKTY WDROŻENIOWE

PROJEKTY
WDROŻENIOWE

STRATEGIE

ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNEGO

PROJEKTY WDROŻENIOWE

DOSKONALENIA
STRUKTUR
ORGANIZACYJNYCH

PROJEKTY WDROŻENIOWE

ZARZĄDZANIA
PROCESAMI

PROJEKTY WDROŻENIOWE

ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIA
INNOWACJAMI

STRATEGIE

ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM

STRATEGIE

ZARZĄDZANIA
KADRAMI

Instytut Doskonałości Strategicznej Sp. z o.o. w swojej działalności szkoleniowo-doradczej stosuje następujące procedury:

MODELE

AUDYTY

MODELE

DORADZTWO

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA

EKSPERTYZY

MODELE

BADANIA

MODELE

ANALIZY

MODELE

SZKOLENIA
WDROŻENIA

MODELE

MODELE
BIZNESOWE

PROJEKTY WDROŻENIOWE

STRATEGIE

RAPORTY

RAPORTY

PROGRAMY
DZIAŁANIA

PROGRAMY DZIAŁANIA

SYSTEMOWE
ROZWIĄZANIA

PROJEKTY WDROŻENIOWE

PROJEKTY
WDROŻENIOWE

STRATEGIE

ZARZĄDZANIA
STRATEGICZNEGO

PROJEKTY WDROŻENIOWE

DOSKONALENIA
STRUKTUR
ORGANIZACYJNYCH

PROJEKTY WDROŻENIOWE

ZARZĄDZANIA
PROCESAMI

PROJEKTY WDROŻENIOWE

ZARZĄDZANIA
PROJEKTAMI

SYSTEMOWE ROZWIĄZANIA

ZARZĄDZANIA
INNOWACJAMI

STRATEGIE

ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM

STRATEGIE

ZARZĄDZANIA
KADRAMI

Instytut Doskonałości Strategicznej Sp. z o.o. w swojej działalności szkoleniowo-doradczej stosuje następujące procedury:

DOŚWIADCZENIE

DOŚWIADCZENIE

Najważniejsze projekty naukowe,
badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe

PROJEKT RPO – Spółka IDS zrealizowała projekt doradczy o wartości 121 752,94 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.3, Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1, Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich.

 • Projekt badawczy pt. Transfer technologii jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw usług finansowych, grant UMK nr 402-E realizowany w 2008 roku – kierownik grantu.
 • Projekt badawczy pt. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania skuteczności transferu innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw usług finansowych, grant UMK nr 512-E realizowany w 2012 roku – kierownik grantu.
 • Projekt konsultingowy pt. Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu realizowany w partnerstwie przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany ze środków Unii Europejskiej (Poddziałanie 8.2.1 POKL, nr umowy UM_SP.433.1.345.2013). Celem projektu było wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla przedsiębiorstw usługowych sektora MSP regionu kujawsko-pomorskiego, a w szczególności wdrożenie organizacyjnych i rynkowych rozwiązań innowacyjnych. Konsultant prowadzący indywidualne doradztwo biznesowe świadczone w latach 2014-2015 dwóm firmom, kończące się opracowaniem propozycji innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i rynkowych dla strategii ich rozwoju.
 • Projekt badawczo-konsultingowy pt. Planowanie strategiczne w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Usług Komunalnych Zławieś́ Wielka Sp. z o.o., mający na celu identyfikację i ocenę procesu planowania strategicznego w analizowanym Urzędzie Gminy i w Zakładzie Usług Komunalnych – kierownik projektu.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 195 769,50 pt. Kompetencje ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2016-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – kierownik projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 2 477 769,61 pt. Kompetencje doskonalenia procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – koordynator projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczy pt. REGIOGMINA – Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem, GOSPOSTRATEG, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2019-2022 – wykonawca.
 • Projekt badawczy pt. Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany w latach 2006-2008 – współautor i wykonawca.
 • Projekt badawczy pt. Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, grant UMK realizowany w latach 2007-2008 – kierownik grantu.
 • Projekt badawczy pt. Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, grant Narodowego Centrum Nauki, okres realizacji – 2009-2011 – kierownik grantu.
 • Projekt badawczy pt. Innowacyjność́ małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego – uwarunkowania, trendy i modele; Grant Narodowego Centrum Nauki, realizowany w latach 2014-2017 – kierownik grantu.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 195 769,50 pt. Kompetencje ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2016-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – koordynator projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 2 477 769,61 pt. Kompetencje doskonalenia procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – kierownik projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczy pt. REGIOGMINA – Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem, GOSPOSTRATEG, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2019-2022 – koordynator po stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; kierownik zadania.
 • Projekt konsultingowy pt. Organizacja procesów zarządczych EC Wybrzeże, związany z próbą identyfikacji i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania (projekty, struktura, strategia, audyt, controlling) EC Wybrzeże – koordynator obszaru.
 • Projekt konsultingowy pt. Insourcing procesów w Grupie Lotos, związany z próbą włączenia do struktury Grupy Lotos działań związanych z obszarem logistyki i sprzedaży paliw – kierownik projektu.
 • Projekt konsultingowy pt. Optymalizacja procesów zarządczych BOT GiE (Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole), związany z próbą integracji i upomnienia działań w nowotworzonej strukturze BOT GIE – koordynator obszaru.
 • Projekt badawczy pt. Kształtowanie granic polskich przedsiębiorstw – stan istniejący, mechanizmy i modele zarządzania, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany w latach 2010-2013 – kierownik projektu.
 • Projekt badawczy pt. Dostosowanie systemu zarządzania urzędem administracji samorządowej do koncepcji good governance, grant Narodowego Centrum Nauki realizowany w latach 2013-2018 – kierownik projektu.
 • Projekt badawczy pt. Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, grant Narodowego Centrum Nauki realizowany w latach 2014-2019 – główny wykonawca.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 2 857 505,50 pt. Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP realizowany dla 276 studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2014-2015 w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego – kierownik projektu.
 • Projekt naukowo-badawczy pt. Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, związany z analizą i diagnozą stanu faktycznego zarządzania projektami w kierunku identyfikacji dysfunkcji w stosowanych metodykach zarządzania projektami inwestycyjnymi – główny wykonawca.
 • Doradca Zarządu Aquanet S.A. w zakresie optymalizacji procesów, doskonalenia struktury organizacyjnej i kształtowania strategii.

Najważniejsze
projekty naukowe,
badawczo-rozwojowe
i wdrożeniowe

PROJEKT RPO – Spółka IDS zrealizowała projekt doradczy o wartości 121 752,94 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego, Działanie 1.3, Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, Poddziałanie 1.3.1, Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich, Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich.

 • Projekt badawczy pt. Transfer technologii jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw usług finansowych, grant UMK nr 402-E realizowany w 2008 roku – kierownik grantu.
 • Projekt badawczy pt. Wewnątrzorganizacyjne uwarunkowania skuteczności transferu innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw usług finansowych, grant UMK nr 512-E realizowany w 2012 roku – kierownik grantu.
 • Projekt konsultingowy pt. Innowacyjne MMŚP – współpraca sfery nauki i biznesu realizowany w partnerstwie przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a finansowany ze środków Unii Europejskiej (Poddziałanie 8.2.1 POKL, nr umowy UM_SP.433.1.345.2013). Celem projektu było wzmocnienie współpracy sfery nauki i biznesu w zakresie innowacji i transferu technologii poprzez doradztwo dla przedsiębiorstw usługowych sektora MSP regionu kujawsko-pomorskiego, a w szczególności wdrożenie organizacyjnych i rynkowych rozwiązań innowacyjnych. Konsultant prowadzący indywidualne doradztwo biznesowe świadczone w latach 2014-2015 dwóm firmom, kończące się opracowaniem propozycji innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i rynkowych dla strategii ich rozwoju.
 • Projekt badawczo-konsultingowy pt. Planowanie strategiczne w Urzędzie Gminy Zławieś Wielka ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Usług Komunalnych Zławieś́ Wielka Sp. z o.o., mający na celu identyfikację i ocenę procesu planowania strategicznego w analizowanym Urzędzie Gminy i w Zakładzie Usług Komunalnych – kierownik projektu.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 195 769,50 pt. Kompetencje ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2016-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – kierownik projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 2 477 769,61 pt. Kompetencje doskonalenia procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – koordynator projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczy pt. REGIOGMINA – Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem, GOSPOSTRATEG, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2019-2022 – wykonawca.
 • Projekt badawczy pt. Współpraca przedsiębiorstw w Polsce w procesie budowania ich potencjału innowacyjnego, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany w latach 2006-2008 – współautor i wykonawca.
 • Projekt badawczy pt. Uwarunkowania budowy potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, grant UMK realizowany w latach 2007-2008 – kierownik grantu.
 • Projekt badawczy pt. Niematerialne wartości źródłem ukrytej przewagi konkurencyjnej tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki, grant Narodowego Centrum Nauki, okres realizacji – 2009-2011 – kierownik grantu.
 • Projekt badawczy pt. Innowacyjność́ małych i średnich przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego – uwarunkowania, trendy i modele; Grant Narodowego Centrum Nauki, realizowany w latach 2014-2017 – kierownik grantu.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 3 195 769,50 pt. Kompetencje ICT dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2016-2019 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – koordynator projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 2 477 769,61 pt. Kompetencje doskonalenia procesowego z wykorzystaniem narzędzi ICT, realizowany na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu w latach 2018-2021 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Unii Europejskiej – kierownik projektu i ekspert w prowadzonych badaniach.
 • Projekt badawczy pt. REGIOGMINA – Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem, GOSPOSTRATEG, grant Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowany w latach 2019-2022 – koordynator po stronie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; kierownik zadania.
 • Projekt konsultingowy pt. Organizacja procesów zarządczych EC Wybrzeże, związany z próbą identyfikacji i doskonalenia procesów w obszarze zarządzania (projekty, struktura, strategia, audyt, controlling) EC Wybrzeże – koordynator obszaru.
 • Projekt konsultingowy pt. Insourcing procesów w Grupie Lotos, związany z próbą włączenia do struktury Grupy Lotos działań związanych z obszarem logistyki i sprzedaży paliw – kierownik projektu.
 • Projekt konsultingowy pt. Optymalizacja procesów zarządczych BOT GiE (Elektrownia Bełchatów, Elektrownia Turów, Elektrownia Opole), związany z próbą integracji i upomnienia działań w nowotworzonej strukturze BOT GIE – koordynator obszaru.
 • Projekt badawczy pt. Kształtowanie granic polskich przedsiębiorstw – stan istniejący, mechanizmy i modele zarządzania, grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowany w latach 2010-2013 – kierownik projektu.
 • Projekt badawczy pt. Dostosowanie systemu zarządzania urzędem administracji samorządowej do koncepcji good governance, grant Narodowego Centrum Nauki realizowany w latach 2013-2018 – kierownik projektu.
 • Projekt badawczy pt. Strategiczny wymiar dynamicznych zdolności polskich przedsiębiorstw, grant Narodowego Centrum Nauki realizowany w latach 2014-2019 – główny wykonawca.
 • Projekt badawczo-dydaktyczny Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wartości 2 857 505,50 pt. Praktyka w Zarządzaniu. Organizacja staży i praktycznych form kształcenia dla studentów UEP realizowany dla 276 studentów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w latach 2014-2015 w ramach Europejskiego Funduszu Strukturalnego – kierownik projektu.
 • Projekt naukowo-badawczy pt. Dedykowana metodyka zarządzania projektami inwestycyjnymi w obszarze dystrybucji energii elektrycznej, związany z analizą i diagnozą stanu faktycznego zarządzania projektami w kierunku identyfikacji dysfunkcji w stosowanych metodykach zarządzania projektami inwestycyjnymi – główny wykonawca.
 • Doradca Zarządu Aquanet S.A. w zakresie optymalizacji procesów, doskonalenia struktury organizacyjnej i kształtowania strategii.

REFERENCJE

REFERENCJE

KONTAKT

KONTAKT

ids@ids-umk.pl

ids@ids-umk.pl

logo UMK
FCG logo
logo MARQ PROJECT
logo TORUN DIRECT
logo VENNOVA
Wszystkie prawa zastrzeżone | Realizacja: NUXEO